Menu
Obec Čistá
Čistá

Upozornění na zvýšený provoz  v obci Čistá od 4.3.2024 z důvodu uzavírky silnice č. I/27 v obci Vysoká Libyně !

Změna zákona o správních poplatcích

V souvislosti s množícími se dotazy k médii avizované změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, s účinností od 1.ledna 2013, zveřejňujeme jednotlivé položky s částkami za vydání rozhodnutí, souhlasů a jiných opatření podle stavebního zákona.
Položka 17
1.     Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
a)    ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci - Kč    1 000
b)    ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty - Kč 5 000
c)    ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže - Kč 500
d)    ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží - Kč 1 000 a 500 Kč
za čtvrté a každé další stání, nejvýše - Kč 5 000
e)    ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) - Kč 1 000
f)     ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - Kč 20 000
g)    ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - Kč 300
h)    ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) - Kč 3 000
2.     Vydání rozhodnutí o změně využití území
a)    do výměry 5 000 m2 včetně - Kč 1 000
b)    nad výměru 5 000 m2 - Kč 3 000
3.     Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - Kč 1 000
4.     Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - Kč 2 000
5.     Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území - Kč 5 000
6.     Vydání regulačního plánu na žádost - Kč 10 000
 
Poznámky
1.    Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2.    Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3.    Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4.    Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5.    Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6.    Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7.    Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8.    Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9.    Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.
Položka 18
1.     Vydání stavebního povolení
a)     ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci - Kč 5 000
b)    ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - Kč 10 000
c)     ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže - Kč 500
d)    ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží - Kč 1 000 a 500 Kč
za čtvrté a každé další stání, nejvýše - Kč 5 000
e)     ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení - Kč 1 000
f)     ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - Kč 10 000
g)    ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - Kč 300
h)     ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) - Kč 3 000
2.     Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kč 1 000
3.     Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona - Kč 1 000
4.     Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 - Kč 500
5.     Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením - Kč 1 000
6.     Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením - Kč 500
7.     Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby - Kč 1 000
8.     Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby - Kč 1 000
9.     Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu - Kč 1 000
10.  Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby - Kč 1 000
11.  Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby - Kč 500
12.  Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby - Kč 500
13.  Vydání souhlasu s odstraněním stavby - Kč 500
14.  Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb - Kč 5 000
15.  Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) - Kč 500
16.  Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem - Kč 10 000
17.  Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora - Kč 10 000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1.    Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2.    Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3.    Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4.    Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5.    Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
6.    Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.“.
 
Položka 19
 Vydání rozhodnutí o vyvlastnění - Kč 5 000
 
Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a)     za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu - Kč 500
b)    za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech - Kč 1 000
c)     za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu - Kč 2 000
 
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky.
Předmětem poplatku není
1.    Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
2.    Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3.    Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
4.    Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.
Poznámky
1.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
2.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5.    Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Formuláře

OHLASENI-ODSTRANENI_1.docx

OHLASENI-ODSTRANENI_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,63 kB

OHLASENI-STAVBY_1.docx

OHLASENI-STAVBY_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,53 kB

OZNAMENI-STAVEBNIHO-ZAMERU-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora_1.docx

OZNAMENI-STAVEBNIHO-ZAMERU-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,61 kB

OZNAMENI-ZAMERU_1.docx

OZNAMENI-ZAMERU_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,39 kB

OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_2.docx

OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,38 kB

Priloha-c-1_Zadost_o_prideleni_cisla-MMR-10012018_1.pdf

Priloha-c-1_Zadost_o_prideleni_cisla-MMR-10012018_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,28 kB

Priloha-c-2_Ohlaseni_dokonceni_stavby-MMR-10012018.pdf

Priloha-c-2_Ohlaseni_dokonceni_stavby-MMR-10012018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,77 kB

SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_1.docx

SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,37 kB

ZADOST-O-POVOLENI-PREDCASNEHO-UZIVANI-STAVBY.doc

ZADOST-O-POVOLENI-PREDCASNEHO-UZIVANI-STAVBY.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140,5 kB

ZADOST-O-STAVEBNI-POVOLENI_2.docx

ZADOST-O-STAVEBNI-POVOLENI_2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,89 kB

ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_2.docx

ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,62 kB

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,61 kB

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,82 kB

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,81 kB

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,55 kB

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,19 kB

ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_1.docx

ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,55 kB

Úřad

plakát ke stažení

Svátek

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den uprchlíků

Zítra má svátek Alois

Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:

3167471369/0800

Děkujeme!

Odkazy

logo

#

#

informace ke stažení

ke stažení

ke stažení

Ocenění

Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ČISTÁ

Vesnice Středočeského kraje roku 2013

Zlatá stuha
ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole


logo

za vítězství v krajském kole 

3. místo v celorepublikévém kole v roce 2022

Kontakt

Obecní úřad:

Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka

tel. 313 549 454
fax 313 549 489

Stavební úřad:

313 549 010

cista.obecni-urad@seznam.cz

Interaktviní mapa

Mapa

Překlad (translations)

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/12 °C
neděle 23. 6. zataženo 21/14 °C
Jsme členy mikroregionu Čistá-Senomaty
Svazek obcí mikroregionu Čistá-Senomaty

mapa